При процените, круцијално е познавањето на Законите на Република Македонија, посебно следните закони:

ЗАКОН ЗА ПРОЦЕНА

Со овој закон се уредуваат вршењето на процена, областите, условите и начинот на вршење на процена…

ЗАКОН ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Со овој закон се уредува одземањето и ограничувањето на правото на сопственост и на имотните права …

ЗАКОН ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Со овој закон се уредува начинот на оданочувањето на следниве видови даноци на имот…

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Со овој закон се уредуваат правата и обврските во поглед на градежното земјиште…

ЗАКОН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Со овој закон се уредува користењето, располагањето, заштитата и пренамената на земјоделското земјиште…

ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Со овој закон се уредуваат правилата според кои извршителите постапуваат заради присилно извршување на судска одлука која гласи …

ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Со овој закон се уредува управувањето со Геодетско-катастарскиот информационен систем …