Главни услуги кои Прима Тим ДОО Охрид ги нуди се:

Процена и вештачење од областа на недвижен имот

 • Станбени комплекси
 • Станбени згради
 • Станови и станбени единици
 • Индивидуални објекти и имоти
 • Деловни објекти
 • Фабрички хали
 • Хотели
 • Сите други недвижности
 • Процена, пресметка и администрирање на данок на промет на недвижности

Процена и вештачење од областа на транспортни средства

 • Сите видови на Патнички возила
 • Сите видови на Товарни возила
 • Сите други Превозни средства
 • Специјални возила и опрема
 • Возила, транспортни средства и опрема во Градежништвото
 • Возила, транспортни средства и опрема во Рударството
 • Возила, транспортни средства и опрема во Земјоделие
 • Други транспортери, транспортни средства и опрема

Посредување за процени и вештачење од останатите области на процена

 • Машини и опрема
 • Подвижен имот
 • Побарувања и обврски
 • Информатичка технологија
 • Останато

Консултантски услуги

 • Изработка на бизнис планови
 • Парични текови
 • Инвестициони програми
 • Лобирање
 • Останато

Посредување при продажба/изнајмување на имот

 • Посредување при купопродажби
 • Kомплетирање на документација за закуп и менаџмент при закуп
 • Посредување при продажба
 • Проверка на исправност на документација, хипотеки и слично
 • Комплетирање на документација за пренос

Процена и вештачење во областа на земјоделството

 • Процена на вредноста и оштетување на овоштарските насади
 • Процена на вредноста и оштетување на градинарските култури
 • Процена на вредноста на стоката (сточарско производство)
 • Процена на вредноста и штети на шумите и пасиштата
 • Останато

Лиценца

за вршење на работи на процена од областа на НЕДВИЖЕН ИМОТ

Лиценца

за вршење на работи на процена од областа на ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Лиценца

за вршење на работи на процена од областа на ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Наши сметки

Халк Банка АД Скопје: 270-069711-050-124
Уни Банка АД Скопје: 240-120103-433-354

Барање за процена/услуга

Уплатница